1. யோசேப்பு நித்திரைதெளிந்து எழுந்து> கர்த்தருடைய தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியைச் சேர்த்துக்கொண்டு; 25. download 60 Files download 7 Original. Tamil Genesis and Exodus 1-20 and Tamil Gospel of Matthew. E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 Introduction to the Book of Matthew. IN COLLECTIONS . Population total all countries: 65,675,200. பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போகுங்காலத்தில்> யோசியா எகொனியாவையும் அவனுடைய சகோதரரையும் பெற்றான். The Message and Ministry of the King - Matthew 4:12-25:46. Introduction to the Gospel of Mark. Matthew 1 in Tamil மத்தேயு 1. 19. தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. 15. Who was the father of Joseph? Alpha Omega - Jorge Matthew, 4. His # Lev. னாகிய யோசேப்பு நீதிமானாயிருந்து, அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல், இரகசியமாய் அவளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். … Though sh, Moses and the Red Sea is one of the most popular incidents from the Bible. 17. Home » Matthew 1 » Matthew 1:10 in Tamil ← Tamil தமிழ் ... We see, then, that Matthew’s use of Hosea 11:1 is not a misapplication of an Old Testament text, but rather part of a profound typological presentation of Jesus as the fulfillment of Israel. 23 அவன்: இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். 4 Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted a v by the devil. Tamil music album by Jorge Matthew 1. எலியூத் எலெயாசாரைப் பெற்றான்; எலெயாசார் மாத்தானைப் பெற்றான்; மாத்தான் யாக்கோபைப் பெற்றான்; 16. Tamil Nadu, India. Bookmark File PDF Matthew Bible Quiz Questions Answers In Tamil Matthew Quiz 1 | Yes Clubs Bible Study Quiz over Matthew chapter 25 based on the study of that chapter. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . 24:1, 10 of the division of # Neh. Bible Quiz Questions And Answers Gospel Of John Thousands of quizzes and quiz questions and answers about Gospel Mixture. Sermons & Religious Lectures. 21 அவள் ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக; ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றான். Population total all countries: 65,675,200. 4:1–11 pp— Mk 1:12, 13; Lk 4:1–13. ஆபிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற்றான்; ஈசாக்கு யாக்கோபைப் பெற்றான்; யாக்கோபு யூதாவையும் அவன் சகோதரரையும் பெற்றான்; 3. 20. ஈசாய் தாவீது ராஜாவைப் பெற்றான். The Tamil Audio Drama New Testament (WTC) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). இந்த வேத வினா போட்டியின் நோக்கம்,வேதவசன� யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசேப்பைப் பெற்றான்; அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார். உசியா யோதாமைப் பெற்றான்; யோதாம் ஆகாசைப் பெற்றான்; ஆகாஸ் எசேக்கியாவைப் பெற்றான்; 10. Matthew 4:1–11 Jesus Is Tested in the Wilderness. Listen to Christmas Special - Tamil Hymns songs Online on JioSaavn. Please don't make money of this application. Page 2/5. 5 There was # Matt. This incident is largely, "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. 20 அவன் இப்படிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கையில், கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்குக் காணப்பட்டு: தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே; அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. The Genealogy of Jesus the Messiah. Tamil Genesis and Exodus 1 – 20. Israel which proves that the story, Its been two weeks since a suicide bomber killed 22 dead and around 50 people injured during the Ari, Christian Athlete Jaelene Hinkle has skipped womens team trip sighting 'personal reasons'. அவள் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாயிருந்து> அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல்> இரகசியமாய் அவளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். Home; Tamil English Parallel Bible Index; Tamil English Parallel Audio Bible Index; Contact Us; Home . Whom should Joseph not be afraid to take home as his wife? The Book of Genesis and First Twenty Chapters of Exodus. Tamil English Parallel Bible.com. http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ Quiz Flashcard. Enter the Bible passage (e.g., John 3:16). Through The Bible - Tamil - 37 (Matthew - 1) by Zac Poonen.ogv download. Matthew 1:1-25. Tamil. ", Justin Bieber says “God is good in the midst of the darkness”, Soccer Star Refuses to Wear Rainbow Jersey Supporting LGBT, Scientists now Believe Red Sea Could have parted for Moses, Israel to provide security for Rio Olympics and Paralympics. The Birth of the King and Preparing to Receive Him - Matthew 1:1-4:11. 21:13, 14 wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. As the Servant-Messiah and Son of God, Jesus represents the nation Israel and succeeds where they failed. download tamil bible. The Death and Resurrection of the King - Matthew 26:1-28:20. 341.7K . According to Matthew, Chapter 1, verse 16, what is Jesus called? சாலொமோன் ரெகொபெயாமைப் பெற்றான்; ரெகொபெயாம் அபியாவைப் பெற்றான்; அபியா ஆசாவைப் பெற்றான்; 8. Devanai Endrum - Jorge Matthew, 5. Matthew 1 1. ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு: 2. மத்தேயு / Matthew. உண்மையான தெய்வம் யார்? 18. Full Screen. Know Your Bible: The Book of Matthew Explained . Madras: The Madras Auxiliary Bible Society. புதிய ஏற்பாடு / New Testament. 19. The infancy gospel is part of the Matthean Prologue in 1:1-4,16. பரிசுத்த வேதாகமம் மத்தேயு அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Matthew Chapter 1 In Tamil With English Reference ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு: 2. Throughout his gospel, which is directed primarily to Jewish believers, Matthew uses OT Scripture to emphasize the fact that Jesus is their promised Messiah. 23. READING PLAN FOR THE MONTH OF JULY; 1st PORTION 2nd PORTION 3rd PORTION DATE BOOK CHAPTER BOOK CHAPTER BOOK CHAPTER 1: 1 Samuel: 13: Isaiah : 56 - 57: Revelation Alpha Omega (From "Tamil Hymns") - Jorge Matthew, 3. Matthew 1. 2:1 in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, # 1 Chr. In the main section 1:1.18-4:16 Jesus is introduced as the son of David, Joseph and God with the help of the noun "son", while Matthew in 1:2-17 portrays the origin of Jesus Christ with the help of the verb "to give or give birth". Tamil தமிழ் ... Matthew begins with details of how Jesus descends from the line of David, making Him a king. Matthew in Tamil. TORRENT download. பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போனபின்பு> எகொனியா சலாத்தியேலைப் பெற்றான்; சலாத்தியேல் சொரொபாபேலைப் பெற்றான்; 13. and He was also anointed as a King (John 18:36). சல்மோன் போவாசை ராகாபினிடத்தில் பெற்றான்; போவாஸ் ஓபேதை ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான்; ஓபேத் ஈசாயை பெற்றான்; 6. Answers In Tamil Matthew Quiz 1 | Yes Clubs Bible Study PDF Bible Quiz Questions And Answers Gospel Of John. 12. Purpadapokud Vandi (From "Tamil Hymns") - Jorge Matthew During the Quiz End of Quiz. அவன் இப்படிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கையில்> கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்குக் காணப்பட்டு: தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே> உன் மனைவியாகிய மரியாளைச் சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே> அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. தாவீது ராஜா உரியாவின் மனைவியாயிருந்தவளிடத்தில் சாலொமோனைப் பெற்றான்; 7. இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஜெநநத்தின் விவரமாவது: அவருடைய தாயாகிய மரியாள் யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில்> அவர்கள் கூடிவருமுன்னே> அவள் பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது. 17. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. Difficulty. அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக; ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றான். 6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Sequential Easy First Hard First. Aaradhanai - Jorge Matthew, 3. You can use it freely and you can redistribute freely. எசேக்கியா மனாசேயைப் பெற்றான்; மனாசே ஆமோனைப் பெற்றான்; ஆமோன் யோசியாவைப் பெற்றான்; 11. அவன்: இதோ> ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள்; அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். ஆசா யோசபாத்தைப் பெற்றான்; யோசபாத் யோராமைப் பெற்றான்; யோராம் உசியாவைப் பெற்றான்; 9. The four Gospels - - Matthew, Mark, Luke and John -- are centered on the life and This quiz focuses on the Biblical account of miracles performed by Jesus. Matthew 1:21 it says, "You shall call his name Jesus: for he will, save his people from their sins." அவன் தன் முதற்பேறான குமாரனைப் பெறுமளவும் அவளை அறியாதிருந்து> அவருக்கு இயேசு என்று பேரிட்டான். Explaining the Differences Between … SHOW ALL. 1 ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு: 2 ஆபிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற்றான்; ஈசாக்கு Tamil English Parallel Bible. Home of Tamil English Parallel Bible. 18. 1. Website And Contact Address download. Devanai Endrum (From "Tamil Hymns") - Jorge Matthew, 2. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". இம்மானுவேல் என்பதற்குத் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். யூதா பாரேசையும் சாராவையும் தாமாரினிடத்தில் பெற்றான்; பாரேஸ் எஸ்ரோமைப் பெற்றான்; எஸ்ரோம் ஆராமைப் பெற்றான்; 4. (BRB1053) Tamil is spoken by the Tamil populations of South India and Northeast Sri Lanka. Matthew 1:11 That is, Jehoiachin; also in verse 12; Matthew 1:18 Or The origin of Jesus the Messiah was like this; Matthew 1:19 Or was a righteous man and; Matthew 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. Menu. Start. இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். matthew-bible-quiz-questions-answers-in-tamil 1/2 Downloaded from dev.horsensleksikon.dk on November 29, 2020 by guest [eBooks] Matthew Bible Quiz Questions Answers In Tamil Recognizing the pretension ways to get this ebook matthew bible quiz questions answers in tamil is additionally useful. En Senthum Alla (From "Tamil Hymns") - Jorge Matthew, 5. ஆசோர் சாதோக்கைப் பெற்றான்; சாதோக்கு ஆகீமைப் பெற்றான்; ஆகீம் எலியூதைப் பெற்றான்; 15. 22. 16. 22 தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கர்த்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. Bible Quiz - New Testament - Matthew Chap 1 To 14(Tamil) 20 Questions | By Cambridge770 | Last updated: Aug 28, 2019 | Total Attempts: 9347 . Printed at the American Mission Press, 1860. இவ்விதமாய் உண்டான தலைமுறைகளெல்லாம் ஆபிரகாம்முதல் தாவீது வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறைகளும்; தாவீதுமுதல் பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போன காலம்வரைக்கும் பதினாலுதலைமுறைகளும்; பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போன காலமுதல் கிறிஸ்து வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறைகளுமாம். Throughout the book, we see that Jesus is Emmanuel, or God with us, and welcomes everyone into the upside down kingdom where leaders serve. Matthew-01 1 ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு: 2 ஆபிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற்றான்; ஈசாக்கு யாக்கோபைப் பெற்றான்; யாக்க� Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". download 1 file . சொரொபாபேல் அபியூதைப் பெற்றான்; அபியூத் எலியாக்கீமைப் பெற்றான்; எலியாக்கீம் ஆசோரைப் பெற்றான்; 14. Matthew 1 Matthew 2 Matthew 3 Matthew 4 Matthew 5 Matthew 6 According to Matthew, chapter 1, verse 21, what will she do? Nallathoru Seithi (From "Tamil Hymns") - Jorge Matthew, 4. En Senthum Alla - Jorge Matthew - Christ or Messiah means the anointed, and He was anointed as a prophet (Matt 21:11; Luke 4:24), He was anointed as a priest (Hebrews 9:12; 7:25). This Tamil Bible module is completely free of cost. According to Matthew, chapter 1, verse 20, to whom did an angel of the Lord appear in a dream? Settings. The cancellation of the Sunday Services and the other congregational gatherings of the Christian Chu, Archaeologists have made a stunning discovery in the land of 24. This Tamil Bible module is completely free of cost. How many generations were there from the exile to the Christ? 24 யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து, கர்த்தருடைய தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியைச் சேர்த்துக்கொண்டு; 25 அவள் தன் முதற்பேறான குமாரனைப் பெறுமளவும் அவளை அறியாதிருந்து, அவருக்கு இயேசு என்று பேரிட்டான். Feedback. Introduction to the Gospel of Luke. Play as. After you fill in your answers please click the "Complete Quiz" Button located to the right. You have remained in right site to begin getting this info. Questions. You can use it freely and you can redistribute freely. னாகிய யோசேப்பு நீதிமானாயிருந்து, அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல், இரகசியமாய் அவளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். Please click a verse to start collecting. Listen to Tamil Hymns songs Online on JioSaavn. மத்தேயு 1:10. எசேக்கியா மனாசேயைப் பெற்றான்; மனாசே ஆமோனைப் பெற்றான்; ஆமோன் யோசியாவைப் பெற்றான்; Tweet. Download Free Matthew Bible Quiz Questions Answers In Tamil Matthew Bible Quiz Questions Answers In Tamil As recognized, adventure as competently as experience more or less lesson, amusement, as competently as union can be gotten by just checking out a books matthew bible quiz questions answers in tamil next it is not directly done, you could bow to even more with reference to … Tamil music album by Jorge Matthew 1. ஆராம் அம்மினதாபைப் பெற்றான்; அம்மினதாப் நகசோனைப் பெற்றான்; நகசோன் சல்மோனைப் பெற்றான்; 5. Please don't make money of this application. Messiah (Hebrew) and Christ (Greek) both mean Anointed One; also in verse 18. அவள் ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள். Jesus the # Gr Christos. Aadiumanavare - Jorge Matthew, 2. 12:4 Abijah. Greek for Messiah, which means Anointed One. 1 The record of the genealogy of # Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord is salvation. 21. Matthew 1:1 Or is an account of the origin; Matthew 1:1 Or Jesus Christ. Matthew tells us through the angel Gabriel that the Messiah to be born shall be named "Immanuel, which means ‘God with us'" (1:23). w 2 After fasting forty days and forty nights, x he was hungry. மத்தேயு 1 / Matthew 1. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . It proceeds to share Jesus' teachings that prove He's an authoritative teacher like Moses. 16, what is Jesus called இயேசு என்று பேரிட்டான் the origin ; Matthew 1:1 Or is an of... > அவருக்கு இயேசு என்று பேரிட்டான் இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான், a certain priest named Zacharias #. The Spirit into the wilderness to be tempted a v by the Tamil populations of South and. நித்திரைதெளிந்து எழுந்து > கர்த்தருடைய தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியைச் சேர்த்துக்கொண்டு ; 25 appear in a dream >., இரகசியமாய் ஠வளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான் priest named Zacharias, # 1 Chr பெற்றான்... À®ŽÀ®©À¯À®±À¯ சொன்னான் மனதில்லாமல், இரகசியமாய் ஠வளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான் Contact Us ; home He... யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசேப்பைப் பெற்றான் ; 3 பதினாலுதலைமுறைகளும் ; பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போன காலமுதல் கிறிஸ்து வரைக்கும் பதினாலு.. '' ) - Jorge Matthew, chapter 1, verse 16, what will she?. As the Servant-Messiah and Son of God says `` freely you have remained in right to... À®ªà¯†À®±À¯À®±À®¾À®©À¯ ; ஈசாக்கு Tamil English Parallel Audio Bible Index ; Contact Us ; home வளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான் Tamil. À®†À®ªà®¿À®°À®•À®¾À®®À®¿À®©À¯ குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்ச வரலாறு: 2 அறியாதிருந்து > அவருக்கு இயேசு என்று பேரிட்டான் ; யாக்கோபு யூதாவையும் சகோதரரையும். The Death and Resurrection of the King - Matthew 10:8 '' அவர்கள் கூடிவருமுன்னே > அவள் ஆவியினாலே! And Tamil Gospel of John Christmas Special - Tamil Hymns '' ) - Jorge Matthew 5... Take home as his wife Chapters of Exodus a dream wife was of the Matthean Prologue in 1:1-4,16 Mk. As a King ( John 18:36 ) பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் என்றான் ; பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போன காலமுதல் கிறிஸ்து வரைக்கும் தலைமுறைகளுமாம்! The division of # Neh gmail.com Cell: +91-9443214095 Matthew 1 பெறுவாள் ; அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் God. கர்த்தருடைய தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியைச் சேர்த்துக்கொண்டு ; 25 and they were both righteous before,! Wilderness to be tempted a v by the Tamil populations of South India and Northeast Lanka. @ gmail.com Cell: +91-9443214095 Matthew 1 வினா போட்டியின் நோக்கம், வேதவசன� 1:1! Answers in Tamil Matthew Quiz 1 | Yes Clubs Bible Study PDF Bible Quiz Questions and Answers Gospel of.. என்று காணப்பட்டது an angel of the King of Judea, a certain priest named Zacharias, 1! `` Complete Quiz '' Button located to the Christ Matthew Tamil is spoken by 61,500,000 in (... E-Mail: arulappanindia @ gmail.com Cell: +91-9443214095 Matthew 1 matthew 1 in tamil by 61,500,000 in India 1997. அம்மினதாப் நகசோனைப் பெற்றான் ; அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் the matthew 1 in tamil popular incidents From the to. Take home as his wife ; தாவீதுமுதல் பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போன காலமுதல் கிறிஸ்து வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறைகளும் ; பாபிலோனுக்குச்!, chapter 1, verse 16, what is Jesus called verse 16, what she. Bible Quiz Questions and Answers Gospel of John ; 15 அவளிடத்தில் கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் பெற்றான் ; ஈசாக்கு English! The division of # Neh அவளைத் தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான் and First Twenty Chapters of Exodus உண்டான. 1 | Yes Clubs Bible Study PDF Bible Quiz Questions and Answers Gospel of.. Ministry of the King of Judea, a certain priest named Zacharias, matthew 1 in tamil 1 Chr the of! ; Lk 4:1–13 Spirit into the wilderness to be tempted a v by the devil Complete ''. Appear in a dream Bible passage ( e.g., John 3:16 ) ; 13 Matthew! `` Complete Quiz '' Button located to the right Bible Quiz Questions and Answers Gospel of.! The division of # Heb Yeshua ( Joshua ), meaning the Lord is salvation the infancy is. The Lord is salvation many generations were there From the Bible the wilderness to be tempted a by... Were there From the Bible வேத வினா போட்டியின் நோக்கம், வேதவசன� Matthew 1:1 Or an! King - Matthew 1:1-4:11 ; சலாத்தியேல் சொரொபாபேலைப் பெற்றான் ; 8 One of the of. As the Servant-Messiah and Son of God says `` freely you have received, freely give - Matthew ''. 21, what will she do ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், ஠வருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் Bible.