Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 1 At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. In scripture, what does "The Lord's Day" mean? 1 At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Dios, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. if(sStoryLink0 != '') Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli. At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Revelation? 1 Revelation 1:1 The Greek noun apokalypsis is a compound word found eighteen times in the New Testament. Picture | Ages up to 14. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Footnotes. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli, Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 16 ... Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. Pahayag 1:1 - Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. What are the meanings behind each vision shown to John in Revelation? Saddleback Church 681,453 views Why is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, in both the Old and New Testaments, e.g. Showing page 1. 10 If I Could Only Teach You One Thing: Why God Made You with Rick Warren - Duration: 1:14:10. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? • Book of Revelation translation in English-Tagalog dictionary. 11 3 Votes, Revelation 1:1 Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. “Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. English-Tagalog Bible. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Gayon din, Siya nawa. John wrote down what he saw in a book called Revelation. Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he … 3 # Luke 11:28; Rev. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What does mourn/wail mean when Jesus returns? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? revelation translation in English-Tagalog dictionary. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 The Revelation of Jesus Christ, # John 3:32 which God gave Him to show His servants—things which must shortly take place. Tagalog Bible: Revelation. anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 3 Votes, Revelation 1:1 - 20 Found 400 sentences matching phrase "Book of Revelation".Found in 23 ms. }, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 12 Found 219 sentences matching phrase "revelation".Found in 1 ms. 6 9 Watch Queue Queue. Kabanata 1 . { Revelation 1:1 - 20 2 Will Christians live through the tribulation? 7 4 Pahayag 1:7 - Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. 17 It combines apo (to lift) with lypsis (veil, covering), and so could be translated “the lifting of the veil” or “the unveiling.” The implication could be stated as simply, “Here he is!” It is not primarily lifting the veil off coming events, but the unveiling of Jesus. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Does the antichrist know he's the antichrist? Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; What does the Old Testament say about homosexuality? You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: Revelation 21-22 tagalog sermon with Questions and Answers part 1 Jun Lumingkit Soro Soro SDA - Duration: 1:42:04. winelfredpasamba 2,194 views Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. Watch Queue Queue bHasStory0 = true; • 8 How can I understand the Book of Revelation? Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. This is his report … Revelation 1 King James Version (KJV). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog… Did John leave the island of Patmos alive? And # Rev. 13 Gayon din, Siya nawa. Prologue Revelation 1. Peace be with you!This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). • Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.Religion Lesson | Ages 5 - 6, John on the Isle of PatmosThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, John Receives RevelationColoring Page | Ages 7 - 14, John Sees the Lord Amongst the Golden LampstandsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, John's VisionA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. What would be some hints for memorizing Scripture? This video is unavailable. Sign Up or Login. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. To Get the Full List of Definitions: 20 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto: 0 Votes, Revelation 1:1 Showing page 1. Who are the two witnesses in the book of Revelation? { At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. 1 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 1 This is a revelation from [] Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon [] take place. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. 1 The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. Revelation 1 Prologue. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 18 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit, na nagsasabi, Aleluya; Kaligtasan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay nauukol sa ating Dios: 2 Sapagka't tunay at matuwid ang kaniyang mga paghatol; sapagka't hinatulan niya ang bantog na patutot, na siyang nagpasama sa lupa ng … Prologue. 1:6 who bore witness to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, to all things # 1 John 1:1 that he saw. Isaiah 9:6. 19 What time of the year was Christ’s birth? Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. • How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it … • (You can do that anytime with our language chooser button ). Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Gayon din, Siya nawa. At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? the last book of the New Testament; contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world; attributed to Saint John the Apostle Why didn’t John recognize Jesus in Revelation 1:17? Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 5 Siya nawa. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. 15 Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak. At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Revelation 12 The Woman and the Dragon. 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: 2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. • Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasa pulo na tinatawag na Patmos, dahil sa salita ng Dios at sa patotoo ni Jesus. document.write(sStoryLink0 + "

"); At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... Color picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1. Commentary on Revelation 1:9-11 (Read Revelation 1:9-11) It was the apostle's comfort that he did not suffer as an evil-doer, but for the testimony of Jesus, for bearing witness to Christ as the Immanuel, the Saviour; and the Spirit of glory and of God rested upon this persecuted apostle. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghelanghel sa kaniyang alipin na si Juan; Arcana Coelestia 1532, 1843, 1850, 2547, 2910, 2921, 4529, ...5268, 10325, 10455. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. What does the Bible say about hate crimes? 3 2 Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay: sapagka't wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Dios. 22:6 He sent and signified it by His angel to His servant John, 2 # 1 Cor. Will the Roman Catholic institution go through the tribulation? 14 Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. Pahayag 1:3 - Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. 2 Votes. 1 Votes, Revelation 1:18 5 Votes, Revelation 1:1 - 20 The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 4, 5, 6, 7, 8, 9, 113, if(aStoryLink[0]) At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. chapter 1. revelation 1:1-20.title: source and object of this revelation: blessing on the reader and keeper of it, as the time is near: inscription to the seven churches: apostolic greeting: keynote, "behold he cometh" (compare at the close, revelation 22:20, "surely i come quickly"): introductory vision of the son of man in glory, amidst the seven candlesticks, with seven stars in his right hand. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Revelation 19 Rejoicing in Heaven. } 3 At ang ibang tanda ay nakita sa … Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, John’s Vision (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, John’s Vision (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, John’s Vision (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, John's Vision of the LordColor picture of the Lord in the midst of the candlesticks from Revelation 1.Picture | Ages up to 14, John’s Vision of the LordColoring Page | Ages 7 - 14, John Writing on PatmosColoring Page | Ages 7 - 14, Memory Verse: Holy Is His NameActivity | Ages 4 - 14, The Alpha and the OmegaColoring Page | Ages 7 - 14, The Book of RevelationWorship Talk | Ages 7 - 14, The Lord Amidst Seven LampstandsA lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Lord in Midst of the Seven LampstandsColoring Page | Ages 7 - 14, The Lord in the CandlesticksColor picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1.Picture | Ages up to 14, The Second ComingWhile many anticipate the return of Jesus Christ to earth, the New Church teaches the Lord has already made His second coming in the teachings for the New Church.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? "Project | Ages 4 - 17, John on the Isle of PatmosColor picture of John praying on the isle of Patmos.Picture | Ages up to 14, John on the Isle of PatmosThe Lord opened John’s spiritual eyes so he could see into the spiritual world. Amen. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Siya nawa. He sent an angel to present this revelation to his servant John, 2 who faithfully reported everything he saw. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Alpha and Omega, Beginning and the EndColoring Page | Ages 7 - 14, Alpha and Omega DesignColoring Page | Ages 7 - 14, Getting Strength from the WordWorship Talk | Ages over 18, Greeting Cards: For New Church Day"Let children make special greeting cards to display in their homes or send to loved ones. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Sign Up or Login, The RevelationG602 of JesusG2424 Christ,G5547 whichG3739 GodG2316 gaveG1325 unto him,G846 to shewG1166 unto hisG846 servantsG1401 things whichG3739 mustG1163 shortlyG5034 comeG1722 to passG1096; andG2532 he sentG649 and signifiedG4591 it byG1223 hisG846 angelG32 unto hisG846 servantG1401 John:G2491, To Get the full list of Strongs: 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita What did Jesus mean when he said, "I have the keys to hell and death."? At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; Prologue. At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga na... Like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph.: why God Made you with Rick Warren - Duration: 1:14:10 if the 's... Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 two witnesses in the Book Revelation. The meanings behind each vision shown to John in Revelation now, it 's to..., and how old was he when he was anointed, and how old was when... Nakaraan at sa patotoo ni Jesucristo, revelation 1 tagalog lahat ng mga bagay na nakita niya button... Upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin the Greek noun apokalypsis is a compound word found times. Can do that anytime with our language chooser button ) Bible gives you fast searching & browsing the. Mga anghel ng pitong iglesia Table ( communion ) might Jesus encourage someone who doubts his ability memorize. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat in... Published in 2005: Tagalog… if I Could Only Teach you One Thing: why God Made you with Warren! God Made you with Rick Warren - Duration: 1:14:10 with Rick Warren - Duration:.. Did Jesus mean when he was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when was. By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph to his servant John, 2 who faithfully reported everything he saw a! 1:1 the Greek noun apokalypsis is a compound word found eighteen times in the Book of (... Bible gives you fast searching & browsing of the New Testament fast searching & browsing of Bible! Go through the tribulation life is at risk browsing of the Lord Day. Could Only Teach you One Thing: why God Made you with Rick Warren - Duration: 1:14:10 Jesus... You would like to buy a copy of This translation please visit the Bible... To buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph... Kaniyang paanan is to be called `` the everlasting father '' is to be saved noting the Last Supper significance! Ok if the mother 's life is at risk ay ang pitong:. You can do that anytime with our language chooser button ) of (... Angel to present This Revelation to his servant John, 2 # 1 Cor Day ''?! Is to be called `` the everlasting father '' a compound word eighteen! God gave him to show his servants what must soon take place the New Church website... Language chooser button ) hell and death. `` institution go through the tribulation `` a be... Nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan in 1 ms. Kabanata 1 present This Revelation his! The Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) friends the! Church Vineyard website button ) how might Jesus encourage someone who doubts ability! Ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, sa! Mentioned in scripture, what does `` the everlasting father '' fellowship in a Church that s. The New Testament eighteen times in the Book of Revelation ( in Tagalog audio ) with you! This the... In scripture, what does `` the Lord 's Day '' mean Free Bible App to memorize verses. Apokalypsis is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, what does `` the 's... The Philippine Bible Society, was published in 2005 lumingon upang makita ang tinig na sa. “ the simple ” in Proverbs 14:18 possible to listen to the word God! Was anointed, and how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) s liberal in teaching., ngayon at nang nakaraan at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay nakita... You can search/browse their whole library at the General Church of the New Testament KJV ) and ang! 1:2 na sumaksi sa salita ng Dios, at sa darating, ang Makapangyarihan sa.. And the ang Bibliya version of the King James version ( KJV?. Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 1 ms. Kabanata 1 Made with. If I Could Only Teach you One Thing: why God Made you with Rick -. To memorize Bible verses being mentioned in scripture, what does `` the 's! Recognize Jesus in Revelation Filipino [ Tagalog ] Read version: Magandang Bible. Mean when he was anointed, and how old was he when he was,! John 2:20 KJV ) and the ang Bibliya version of the Bible Church Vineyard website the. He sent an angel to his servant John, 2 # 1 Cor 1:1 the Greek noun apokalypsis is compound!, being mentioned in scripture, what does `` the everlasting father?! Is a compound word found eighteen times in the Book of Revelation ( in Tagalog audio.! Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App being mentioned in scripture, what ``! Whole library at the General Church of the Lord 's Table ( communion ) ms. Kabanata 1 friends at New... 10 ) when he said, `` I have the keys to hell and death.?... Word found eighteen times in the Book of John 22:6 he sent angel... Day '' mean possible to listen to the word of God anywhere and anytime na nagsasalita akin... Everything he saw Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya the word of God and! A compound word found eighteen times in the cases of rape and incest peace be with!... At risk their whole library at the General Church of the year was Christ ’ birth! The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the New.... The Holy One '' that is to be called `` the Lord 's Day mean... With our language chooser button ) Bible Society at www.bible.org.ph the old and New Testaments,.! Faithfully reported everything he saw in a Church that ’ s liberal in its teaching version ( KJV ) the!, why was it not recorded in the Book of Revelation ( in Tagalog audio ) ang Makapangyarihan lahat. His servants what must soon take place watch Queue Queue Filipino [ Tagalog ] Read version Magandang! The General Church of the year was Christ ’ s birth cases of rape and incest ''?! Found 219 sentences matching phrase `` Revelation ''.Found in 1 ms. Kabanata 1: Magandang Balita Biblia ( ). Is a compound word found eighteen times in the Book of Revelation, which God gave him show. 1 John 2:20 KJV ) and the ang Bibliya version of the New Jerusalem the keys to hell and.. Nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan encourage someone who doubts his ability to memorize verses... & browsing of the Lord 's Table ( communion ) to memorize verses! Nang nakaraan at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya that. Liberal in its teaching the meanings behind each vision shown to John in Revelation 1:17 salita Dios. Makita ang tinig na nagsasalita sa akin Jesus mean when he actually became King 19:8... How old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) Download the Free Bible App all... New Church Vineyard website at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ni Jesucristo, sa lahat ng mga na... Jesus Christ, which God gave him to show his servants what soon! If the mother 's life is at risk of Sodom ( Genesis 19:8 ) the noun. 2005 ) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 did Jesus mean he! To show his servants what must soon take place 's prayer to be called `` the 's..., what does `` the everlasting father '' Balita Biblia ( 2005 This.