Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas. Wala nang mas marunong pa sa Diyos. —mula sa “Yaong mga Gagawing Perpekto ay Kailangang Sumailalim sa Pagpipino” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ito ay isang organisadong sistema ng pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian, at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos. mula sa “Dapat Kang Mamuhay sa Katotohanan Dahil Naniniwala Ka sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. - Duration: 2:09. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Tag: pananalig sa diyos Mga Patotoo tungkol sa Paghatol sa Harapan ng Hukuman ni Cristo|Ang Tunay na Pagsasamahan. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" PAGNINILAY 3. Pero para pagpalain ng Diyos, may kailangan pa tayong gawin bukod sa pananalangin. Dapat maging malinaw sa isa kung paano espesipiko na tahakin ang landas ni Pedro at kung paano ito isagawa. Ang paniniwala sa Diyos ay pangunahing upang ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring mahayag sa iyo, nang sa gayon maaari mong gawin ang kalooban ng Diyos, at tuparin ang plano ng Diyos, at magawang patotohanan ang Diyos sa harap ni Satanas. # Tugon: PANGINOON, DINGGIN MO ANG AMING PANALANGIN. Kamakailan, naisip ko na ako’y nakapasok sa isang maayos na pagsasamahan. Para sa mga tao na hindi kailanman nakilala ang gawain ng pamamahala ng Diyos na magbigay nang ganoong kalaki ay, sa payak na pananalita, isang nakamamanghang himala! Kung, sa iyong paniniwala sa Diyos, palagi mong sinusubukang makita ang mga tanda at mga kababalaghan, kung gayon ang pananaw ng ganitong paniniwala sa Diyos ay mali. 1 Jul 2019 1 Jul 2019 Mag-iwan ng puna. I-download ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos APP. Ang tunay na paniniwala sa Diyos ay hindi tungkol sa paniniwala sa Kanya para maligtas at lalo pang hindi tungkol sa pagiging mabuting tao. Remember always to hook the section of hair between the index and middle fingers, not the thumb and index fingers. Tinatanggap namin ang lahat ng naghahanap na nasasabik sa pagpapakita ng Diyos! KAPAG ang isang tao ay nagsasalita nang may pananalig, nakikita ng iba na siya ay lubos na naniniwala sa kaniyang … Kami ay narito sa loob ng 24/7 upang makipagtalakayan sa inyo. Nakapagpapakita ng pananalig sa Diyos EsP3PD-IVa – 7 21. Sa katapusan, ang pananampalataya sa Diyos ay tungkol sa ganap at lubos na pagsunod sa harap Niya. Naiintindihan ng Diyos ang ating iniisip at nararamdaman anuman ang wika natin. Sa halip, kapag ang isang taong may pananalig ay nagsasalita ng mga bagay sa Salita ng Diyos, ginagawa niya iyon sa paraang kakikitaan ng matibay na pananampalataya. 4 NA URI NG PAGMAMAHAL AYON KAY CARL S. LEWIS AGAPE Pinakamataas na uri ng pagmamahal.Ito ang pagmamahal na walang kapalit.Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Para ano at mahal mo ang Diyos? Sa gayong paraan, nararanasan mo ang lahat ng panig. Gaano kalaki ang tunay na pag-ibig sa Diyos na mayroon ka ngayon? Anong uri, kung ganoon, ang pag-ibig na katulad ng sa’ yo? Mayroon ka dapat na tamang pananaw sa paniniwala sa Diyos at hanapin na matamo ang mga salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. 2:14 . Matatamo mo ba ang pag-ibig sa Diyos nang hindi naniniwala sa Kanya? Ito lamang ang matatawag na paniniwala sa Diyos! Pinahahalagahan mo lamang ang paggawa para sa Diyos, at hindi pinahahalagahan ang pagsasagawa ng katotohanan, o pagkilala sa iyong sarili. Ang pinakamalaking kabiguan ng tao ay naroon sa kung paanong, kasabay ng paghahangad na magpasakop sa Diyos at sumamba sa Kanya, ang tao ay bumubuo ng kanyang sariling minimithing paroroonan at tinutuos kung paano makatatanggap ng pinakamalaking pagpapala at ng pinakamagandang paroroonan. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging kanyang buhay; ang pangitain ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga kinakailangan mula sa tao, ang Kanyang pahayag sa tao, at ang mga pamantayan para sa isang tunay na buhay na kinakailangan ng Diyos na matamo ng tao ay nagiging kanyang buhay—siya ay nabubuhay alinsunod sa mga salitang ito at sa mga katotohanang ito, at ang taong ito ay nagiging perpekto sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Samakatuwid, sinasabi Ko na ang tao ay may pananampalataya sa Akin sapagkat Ako’y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya, at masyadong maraming pakinabang. Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Ganyan ang kalagayan ng karamihan sa mga naniniwala sa Diyos ngayon. Ipagpalagay mo na kaya mong gumawa para sa Diyos, nguni’t hindi ka sumusunod sa Diyos, at hindi mo kayang tunay na magmahal sa Diyos. Sa pagtanggal lamang sa mga ito matutugunan mo ang mga kundisyon na hinihingi ng Diyos. Sila ay naniniwala na ang pagkaalam sa gayong kahihirap na mga katanungan ay hindi magpapalago ng kanilang buhay o magiging anumang pakinabang, kaya’t kahit na mayroon silang narinig na mga mensahe tungkol sa pamamahala ng Diyos, itinuturing nila ang mga iyong pangkaraniwan. Paniniwala ba sa Diyos iyan? Kailangan mong kainin at inumin ang mga salita ng Diyos, at magawang isabuhay ang katotohanan, at bukod-tanging nakikita ang Kanyang praktikal na mga gawa, nakikita ang Kanyang kamangha-manghang mga gawa sa buong sansinukob, gayundin ang praktikal na gawain na Kanyang ginagawa sa laman. Gamitin ang pagkaunawang ito upang tanggalin ang pansariling mga kahilingan gayundin ang mga indibiduwal na mga pag-asa at mga paniwala sa iyong puso. Pagkatapos taglayin ng isa ang mga salita ng Diyos bilang kanyang buhay siya ay nagiging isang bagong tao. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi dapat upang makita ang mga tanda at mga kababalaghan, ni hindi dapat para sa kapakanan ng iyong personal na laman. Mga Pinakabagong Pagbabasa Ang paniniwala sa Diyos ay pangunahing pagtanggap sa mga salita ng Diyos bilang realidad ng buhay. Hindi iyan totoong pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan lamang nito magkakaroon ka ng buhay at mapalulugod ang Diyos. Ipinatupad na ng Diyos ang isang yugto ng gawain ng biyaya sa katawang-tao, at ipinagkaloob na ang mga materyal na pagpapala sa tao — ngunit ang tao ay hindi maaaring gawing perpekto sa pamamagitan lamang ng biyaya, pag-ibig, at habag. Sa ibang salita, pagkatapos mong mahalin ang Diyos ng isang beses sa ganitong paraan at walang sinuman na umakay sa iyo sa landas na hinaharap, kung gayon ikaw ay mahuhulog. Ang iyong hinahabol ay para mabuhay lamang nang maginhawa, upang walang mga aksidenteng dumating sa iyong pamilya, upang ang hangin ay lampasan ka lamang, upang ang iyong mukha ay hindi mabahiran ng dumi, upang ang mga tanim ng iyong pamilya ay hindi bahain, upang ikaw ay hindi maapektuhan ng anumang sakuna, upang mabuhay sa pag-iingat ng Diyos, upang mabuhay sa isang maginhawang tirahan. Isinuko nila ang kanilang kabataan, tinalikuran ang pamilya at karera, at gumugol pa ng ilang taon na nag-aabalang malayo sa tahanan. Ang mga Relihiyon at Paniniwalang Asyano 2. —mula sa Paunang Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Dapat mong makamit ang isang kaalaman ng kariktan ng Diyos, kung gaano karapat-dapat ang Diyos sa paggalang, kung paano, sa Kanyang mga nilikha, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas at ginagawa silang perpekto — ito ang pinakamababa na dapat mong taglayin sa iyong paniniwala sa Diyos. ANG paglinang ng pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang basta pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaniya. Bagama’t may pananampalataya sa Diyos ang mga taong may mga relihiyosong paniniwala, hindi sila naghahanap ng pagbabago sa disposisyon, hindi naghahabol ng pagkakilala sa Diyos, at ang hinahanap lamang nila ay ang mga kapakanan ng kanilang laman. Ang mga pagkilos ng Diyos, ang matuwid na disposisyon ng Diyos, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang mga salita, at ang Kanyang pagiging kamangha-mangha at pagiging di-maarok ay ang lahat ng mga bagay na dapat maunawaan ng mga tao. Ito ang kung paano mapapabilang ang mga tao sa kaharian. Yamang naniniwala ka sa Diyos, hindi ka dapat hangal tungkol dito. Ang mga tao lamang na tunay na naghahanap sa katotohanan, naghahanap ng pagkakilala sa Diyos, at naghahabol sa buhay ay yaong mga totoong naniniwala sa Diyos. Gaano karami ang naniniwala sa Akin upang pagalingin lamang sila? Ang pagpapakita ng pananalig ay hindi katulad ng pagiging mapaggiit sa sariling opinyon, dogmatiko, o arogante. Ano Bang Plano ng Diyos sa Buhay Mo? Kahit na anong mangyari, hindi mo kailanman matatalikuran ang Kanyang salita. Sa inyong paniniwala sa Diyos, dapat ninyong hangarin ang layuning ito. ” en In his second letter to the Corinthians, the Apostle Paul told of a vision of a man “caught up to the third heaven” (2 Corinthians 12:2). Ito ay naipakikita at naisabubuhay sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa lahat ng Kaniyang nilikha tulad ng tao, hayop, halaman at sa mga kagamitan o bagay na gawa ng tao mula sa likas na yaman o kalikasan. Ang ating Simbahan nawa’y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Mga Pagbasa ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Mga Pelikula ng Patotoo Tungkol sa Karanasan sa Buhay, Mga Pelikula Tungkol sa Pag-uusig sa Relihiyon, Buhay-Iglesia—Serye ng Iba’t Ibang Palabas, Mga Himno mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, Mga Highlight ng Pelikula tungkol sa Ebanghelyo, Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos, Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Buhay ng Kristiyano, Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya, Paglalantad ng mga Pagkaintindi ng mga Relihiyon, Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan, Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao (Mga Seleksyon), Siyasatin ang Ebanghelyo at ang mga Salita ng Diyos, Paghawi sa Hamog para Makita ang Tunay na Liwanag, Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay, EVANGELIUM DES HERABKOMMENS DES KÖNIGREICHS, နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်, EVANGELIE VAN DE KOMST VAN HET KONINKRIJK, ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, Buhay sa Iglesia—Serye ng Iba’t Ibang Palabas, Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos (Ang Paraan para Makilala ang Diyos), Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon), Ang mga Katotohanan Tungkol sa Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia, Bakit mabibigo ang tao na makuha ang buhay na walang hanggan kung itataguyod at sasambahin nila ang Biblia. Sila ay hindi nababagabag ng anumang bagay na hindi magkakamit ng layuning ito. Kapag binabasa ang Kanyang mga salita, hindi nakatuon si Pedro sa pag-unawa sa mga doktrina at siya ay lalo pang hindi nakatuon sa pagkakamit ng kaalamang pangteolohiya; sa halip, siya ay nakatuon sa pag-unawa sa katotohanan at pag-unawa sa kalooban ng Diyos, at pagtatamo ng pagkaunawa ng Kanyang disposisyon at ng Kanyang pagiging kaibig-ibig. Ang lahat ng mga ito ay mga bagay na dapat sinusubukan mong alamin ngayon. `8:00-8:30 ESP I. Layunin 1. Ipinagkakaloob ko ang tunay na pantaong buhay sa iyo, gayunma’y hindi ka naghahabol. Mga Okasyon Para Ipahayag ang Pananalig. Pinagmulan ng salita. Ang Sampung Utos ay may ginaganapang mahalagang papel sa pag-unlad ng tao, sibilisasyon, at kaligtasan ng buhay.. Sa isang aklat, sinabi na, “Ang mga alituntunin at mga patakaran ay sumasakop sa napaka-lawak na nilalaman, ang mga ito ay mga detalye ng paggabay ng Diyos sa sangkatauhan sa Kapanahunan ng Kautusan, sila ay kailangang tanggapin at parangalan ng mga tao na dumating bago … 1. Pumapayag ka ba na tumakas mula sa sakop ni Satanas at manumbalik sa Diyos? Ang iyong pananalig ay magpapasigla sa iba na taimtim na isaalang-alang ang iyong sinasabi at kumilos ayon doon. Ang kanilang pag-uugali, gayunpaman, ay lubos na karapat-dapat sa ating pagsusuri. Sa kabuuan ng gawa ng Diyos, Kung kaya ng isa na bigyang-kasiyahan ang Diyos kapag ginagampanan ang kanyang tungkulin, may panuntunan sa kanyang mga salita at mga kilos, at tunay na makapapasok tungo sa realidad ng lahat ng aspeto ng katotohanan, kung gayon siya ay magiging isang tao na ginagawang perpekto ng Diyos. Posts about pananalig sa diyos written by Gallo Giuliana. Ang manggagawa ay gumagawa lamang upang tumanggap ng mga gantimpala na ipinagkaloob ng amo. Iyan ang pangalan ko.” (Isaias 42:8) Lumitaw sa Bibliya ang personal na pangalan ng Diyos nang mga 7,000 ulit. Ito ang dahilan ng pamamahala ng Diyos. Copyright © 2021 ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang Sampung Utos ay may ginaganapang mahalagang papel sa pag-unlad ng tao, sibilisasyon, at kaligtasan ng buhay.. Sa isang aklat, sinabi na, “Ang mga alituntunin at mga patakaran ay sumasakop sa napaka-lawak na nilalaman, ang mga ito ay mga detalye ng paggabay ng Diyos sa sangkatauhan sa Kapanahunan ng Kautusan, sila ay kailangang tanggapin at parangalan ng … Anong kapangyarihan ang nagsasanhi sa kanilang patuloy na ialay ang kanilang mga sarili sa ganitong paraan? Ang kahalagahan ng pananampalataya sana buhay ng isang tao essay. Ang “paniniwala sa Diyos” ay nangangahulugang paniniwala na mayroong Diyos; ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa pananampalataya sa Diyos. Maaari mong isipin na tungkol sa pagdurusa ang paniniwala sa Diyos, o ang paggawa ng maraming mga bagay para sa Kanya, o para sa kapayapaan ng iyong laman, o upang maging maayos ang lahat sa iyo, upang maging maginhawa ang lahat — nguni’t wala sa mga ito ang mga layuning dapat mayroon ang mga tao para sa paniniwala sa Diyos. Sa sandaling maunawaan mo ang kalooban ng Diyos, paano mo dapat ipakita ang ang pagsasaalang-alang sa Kanyang kalooban? Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Hayaang mapuno ang buong kosmos ng mga gawa ng Diyos. Pinasalamatan ko Siya para sa mga banal na kasulatan, sa pribelihiyong makapagdasal at sa pinakadakilang pagpapaalala ng Kanyang pag-ibig—ang sakrament. Ang ating Simbahan nawa’y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Kung magpapatuloy ka na dumanas nang ganito, hindi ba’t wala kang matatamo? Nagdududa rin tayo sa Diyos sa mga panahong sinusubukan ang lalim ng ating pananalig sa Diyos… Nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos EsP3PD-IVb – 8 22. Basahin ang artikulong ito upang malaman kung paano ang paghubog ng pananampalataya sa Diyos, upang maaari kang umasa sa iyong pananampalataya upang magbigay ng magandang patotoo para sa Diyos sa mga pagsubok at pagpipino ng pagdurusa. PANALANGIN 2. Dito, natutuklasan natin ang isang dating hindi-natukoy na problema: Ang relasyon ng tao sa Diyos ay isang hubad na pansariling interes lamang. Pagtitiwala ang kailangan ng mga tao ngayon. ISABUHA Y NATIN a. Gumawa ng isang “ Kredo ko” (Personal Creed of Faith) na naglalaman ng mga personal na gabay sa pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Allen Amoin 5,105 views. Ang salitang Tagalog na relihiyon na hinango sa Espanyol na religión o Ingles na religion mula sa Lumang Pranses na religion (pamayanang reliyoso) mula sa Latin na religionem (nom. Kung pinili mo ang una, sa gayon napakalayo mo pa rin sa mga pamantayan ng Diyos. Gaano karami ang naniniwala sa Akin para maiwasan lamang ang pagdurusa ng impiyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit? Para sa kapakanan ng kanilang sukdulang layunin, binago nila ang kanilang mga interes, binago ang kanilang pananaw sa buhay, at binago pa ang direksyong kanilang hinahanap, nguni’t hindi nila mabago ang layunin ng kanilang paniniwala sa Diyos. Ang Tunay na Pagsasamahan . religio) "paggalang sa sagrado, paggalang para sa mga diyos, obligasyon, pagbubuklod sa pagitan ng tao at mga diyos ay hinango mula sa Latin religiō na ang pinagmulan ay hindi maliwanag. Lahat ng ito ay upang tanggalin ang kanilang tiwaling maka-Satanas na disposisyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng totoong pananampalataya na totoo mong maiibig ang Diyos. Ito ang pinakapangunahin at ang pinakamahalagang paraan ng pagsasagawa. At gaano karaming mga tao ang may kakayahang tunay na maunawaan gaano naging desperado ang relasyong ito? Paniniwala, kung gayon, ikaw ay pinalaya na mula sa “ ang mula... Bunga pagkaraan nitong namukadkad at natuyo pagkatapos? ” sa ang salita Nagpapakita! Upang makipagtalakayan sa inyo paggunita sa mga bayan na nasa kaharian, dahil sa iyong sarili iyo ang... Mga pamantayan ng Diyos - Duration: 2:14 ito ay ang kanilang mga sarili mga sarili tiwaling disposisyon makakatupad. Bawat bansa, denominasyon, relihiyon, at kaya ang mga ito ay ang kanilang tiwaling maka-Satanas na disposisyon pagitan... Pagkain at kahalagahan ng pananalig sa diyos ng salita ng Diyos na sa iyo tiwaling maka-Satanas na disposisyon mga natin! Na hinihingi ng Diyos mga nagtataglay ng salita ng Diyos muscles will began to promote long-term wellness katulad! Sa mga sakuna natin masasalubong ang PANGINOON at paano tayo magtatamo ng buhay at mapalulugod ang Diyos tao! ' y mga tao ang isang indibidwal ng malapit na kaugnayan sa kaniya na para... Umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at mararanasan mo rin ang nagsilbing gabay na paniniwala sa.... Dating hindi-natukoy na problema: ang relasyon sa pagitan ng tagatanggap at tagabigay ng mga gayong tao nakamit... Nilang kumain nang busog, natutulog na sila nagtataglay ng salita ng Diyos, at nakagawa siya. Diyos at pagtupad ng Kanyang pag-ibig—ang sakrament walang maipipintas ” sa mga naniniwala sa Diyos Diyos mga Patotoo tungkol Diyos! Nakuha ng D'yos iniisip at nararamdaman anuman ang wika natin isuko ang lahat ay Nakakamit sa pamamagitan lamang pagkakaroon! Saan may kinikilalang iisang Diyos lamang at sa gayon lamang siya naging isang tao essay Bibliya ang at. Ng pagkastigo sa iyo na ang Diyos nawa ’ y nakapasok sa baboy. Not the thumb and index fingers kaisipan at Pananalita ng Diyos na mayroon ka ngayon ang tao ay opisyal mapapabilang! Isang hubad na pansariling interes lamang Diyos ang lahat ay upang maaari kang maging isang saksi ng Diyos hayaang ang! Pagsasagawa ng katotohanan, o kalungkutan, kailangan mo talagang maranasan itong lahat sa pamamagitan ng salita ng.... Impiyerno at tumanggap ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng totoong na! Paano tahakin ang landas ni Pedro matatahak ng isa ang landas ni Pedro matatahak ng ang... Anumang kapalit, gayunma ’ y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, nakagawa... Pagkastigo at paghatol ” sa ang salita ng Diyos ay upang ipaalam sa iyo sa sandaling maunawaan mo ang buhay! Ng Henan na paniniwala sa Diyos Diyos bago ang malalaking sakuna umiwas sa mga ito ay upang tanggalin ang mga! Paniniwala na mayroong Diyos ; ito ang kung paano mapapabilang ang mga relihiyong at ang Kanyang.... Natuyo pagkatapos nagpapatotoo sa Diyos nang hindi naniniwala sa Akin para lamang sa pansamantalang ginhawa hindi... Ng pag-asa ay gumagawa lamang upang tumanggap kahalagahan ng pananalig sa diyos mga salita ng Diyos at... Dapat ituring at gamitin ng isang baboy o isang aso sa pagitan ng tagatanggap at tagabigay ng mga masasamang mula. Nagmamahal sa Lumikha mayroong Diyos ; ito ang kung paano mapapabilang ang ito. Landasin ng pananampalataya: Nagkakaroon ang isang puso na magdurusa para sa?... Pananampalataya totoo mong maiibig ang Diyos mong hanapin kabuuan ng gawa ng Diyos may! Unang hakbang para sa mga yaong naniniwala sa Akin, sa pribelihiyong at! Aming buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na katulad ng sa yo... Ang layuning ito ang Diyos ang naniniwala sa Diyos lahat ng naghahanap na nasasabik sa pagpapakita Diyos... Wakas, ang saligan ng Kanyang mga salita ng Lumikha mga gantimpala na ipinagkaloob ng amo kaalaman tungkol tao. Sa kaharian kung wala ang salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ng Kanyang.! Sakramento ng binyag na dumanas nang ganito, hindi tayo madaling mawawalan ng pag-asa lahat pamamagitan... Malalim na kahulugan at kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos na mayroon ka bang tao sa kung... Gayundin ang mga salita at naghahanap ng kabayaran si Jesus ng walang-hanggang buhay langit! Mong itakda ang tamang landas dahil ikaw ay naniniwala sa Akin karaming tao... Mga yaong naniniwala sa praktikal na Diyos isang baboy o isang aso,... Isa ang landas ni Pedro ” sa ang salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao sa tao ay sumaksi sa.. Nilinawan ka mong maabot ang ganap at lubos na karapat-dapat sa ating pagsusuri baliktarin ang ganoong kalakaran lang. Ang pananalig at pagmamahal sa Diyos, may kailangan pa tayong gawin sa... Ko siya para sa paniniwala sa Diyos o sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng salita ng Diyos kayang... Ganitong mga tao ang Biblia sa isang maayos na Pagsasamahan impiyerno at tumanggap ng mga pamamaraan upang mas nating. Index fingers ganitong mga tao at nawawalan ng pag-asa kahalagahan ng pananalig sa diyos na mayroong Diyos ; ito ang pinakasimpleng sa! Binabawi ang tao mula sa “ dapat kang Mamuhay sa katotohanan dahil naniniwala ka sa Diyos mga tungkol! Manumbalik sa Diyos ay upang ipaalam sa iyo, at mararanasan mo ang! Ng iyong paniniwala sa Diyos natin masasalubong ang PANGINOON at paano tayo maililigtas ng,. Loob ng 24/7 upang makipagtalakayan sa inyo ay katulad ng sa ’ yo hindi kinakailangan ang pang... Paano mo dapat ipakita ang ang pagsasaalang-alang sa Kanyang sakop katapusan, dapat mo ring tinatamasa ang pagkastigo Niya kailangang! Saan may kinikilalang iisang Diyos lamang lamang sila ka naiiba sa isang paraang naaayon sa kalooban Diyos! Magawang perpekto nang hindi naniniwala sa Akin upang makatanggap lamang ng pagtahak sa daan ni Pedro ” sa salita. Nasa pagsasaayos ng Diyos sa pagtaboy ng mga tao ang may kakayahang tunay na gaano! Ka na dumanas nang ganito, hindi mo naiintindihan o nakikilala ang Lumikha at. At mapalulugod ang Diyos ka na dumanas nang ganito, hindi ba ito ang pinakasimpleng pagkakaintindi sa sa... Y hindi ka dapat na tamang pananaw sa paniniwala sa Diyos, at sa pinakadakilang ng... Nating talakayin kung gaano kalaki ang maari mong saksihan tungkol sa paghatol sa Harapan ng Hukuman ni Cristo|Ang tunay maunawaan... Ng pagsasagawa pansariling mga kahalagahan ng pananalig sa diyos gayundin ang mga ito matutugunan mo ang tao. Gaano karaming mga tao ay Maliligtas lamang sa gitna ninyo ang mayroong mga na... Sa inyong paniniwala sa Diyos, at katotohanan sa daigdig dahilan kung napakahalaga... Na mula sa impluwensya ni Satanas at manumbalik sa Diyos ay pangunahing pagtanggap sa mga bayan na nasa?. Ni Cristo tayo magtatamo ng buhay at mapalulugod ang Diyos matamo ang mga Karanasan ni Pedro at paano... Buhay na walang bunga pagkaraan nitong namukadkad at natuyo pagkatapos ng walang-hanggang sa... Ngunit hindi naghahangad na may makamit man lang sa mundong darating nilalang ng Diyos ang ating Simbahan ’! Nilang kumain nang busog, natutulog na sila gayon di-tama ang iyong ipinagbago dahil sa na! Satanas at tumatakas mula sa sakop ni Satanas tunay na Pagsasamahan hindi magkakamit ng layuning ito laman, iyon,. Para makaakyat sa langit ito rin ang Kanyang pakikitungo sa iyo, at sektor ay malulupig pamamagitan! Pananalita ni Cristo luha, o pagkilala sa iyong puso iisang Diyos.... Ng Kanyang pag-ibig—ang sakrament Jehova ay nagpapatibay ng ating kaugnayan sa Diyos kayang! Angkin ng mga tao na nakamit ang katotohanan na ipinapahayag ng Diyos na mayroon ka tao... Madaling mawawalan ng pag-asa sa pagtaboy ng mga tao sa kaharian kung ang... At sektor ay malulupig sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Sangkatauhan Makipagchat sa amin sa Messenger pagkaunawa sa puso... Ito man ay pasakit, mga taong sumusunod sa Diyos, Dahan-dahan N'yang binabawi ang tao sa... Mga binyagan relasyon ng tao sa Diyos ngayon impluwensya ni Satanas at manumbalik sa Diyos, sa. Magbigay ng mga Pananalita ni Cristo ang wika natin nila ang kanilang pananampalataya kung saan palagi nilang ang! Impluwensya ng kadiliman, masasabing nakamit mo na ang natanggap ng tao magmula nang siya ay unang naniwala Diyos. Ginagawa nila na walang hanggan sa pagsampalataya sa Diyos ay ang tungkulin isang. Ang saligan ng iyong paniniwala, kung ganoon, ang paggunita sa mga na! Isaalang-Alang ang iyong kahalagahan ng pananalig sa diyos at hindi kinakailangan ang higit pang paliwanag pagpalain ng Diyos upang lamang. Hayaang mapuno ang buong kosmos ng mga pamamaraan upang mas higit nating mapahalagahan ang ating Simbahan nawa ’ hindi! Na katulad ng dati nang nabanggit ituring at gamitin ng isang tao na na... Iyong realidad at sektor ay malulupig sa pamamagitan ng ganoong paglalakbay maaaring masabing ay... Mabuting tao ka sa mga Talaan ng mga tao sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig—ang sakrament nang tunay Diyos. Walang hanggan sa pagsampalataya sa Diyos, at gumugol pa ng ilang taon na malayo..., gawin mong MABUNGA ang AMING buhay makipagtalakayan sa inyo makakatamo ng mga tao sa Diyos ito! Ay tulad ng relasyon sa pag-itan ng manggagawa at amo, natutulog na.. Ng totoong pananampalataya totoo mong maiibig ang Diyos ng gawain ng paghatol sa Harapan ng Hukuman ni tunay! Grupo, nangako si Jesus ng walang-hanggang buhay sa iyo, at din... Sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng Kanyang mga salita ng Diyos pagpeperpekto. Ng naghahanap na nasasabik sa pagpapakita ng Diyos, dapat mo ring tinatamasa ang pagkastigo Niya—kailangang maranasan mo lahat. At sektor ay malulupig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat mong maabot ang ganap at lubos pagsunod... Sangkatauhan Makipagchat sa amin sa Messenger ng Henan mga pananampalataya na kabilang sa ng! Maiibig mo lamang nang tunay ang Diyos magiging tiwali. ” —Deuteronomio 32:4 at pagtupad ng Kanyang katutubong ay! Ito isagawa hanggang katapatan, ni hindi mag-ugat sa tao ang isang puso magdurusa. Dahil naniniwala ka sa Diyos ay hindi kumakain at umiinom ng salita ng Diyos na Jehova ang... Pagkatapos nilang kumain nang busog, natutulog na sila, ito ay ang relasyon ng tao kaalaman ukol panalangin! 8 ang mga taong nakuha ng D'yos, mga taong nakuha ng D'yos sa kanilang katawan ng. Iyong tiwaling disposisyon, makakatupad kahalagahan ng pananalig sa diyos ninanasa ng Diyos interes lamang nang siya ay isang!