2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. 4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Santiago 1:2-4 RTPV05. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.” 1 John 5:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 5:4, NIV: "for everyone born of God overcomes the world.This is the victory that has overcome the world, even our faith." Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? (You can do that anytime with our language chooser button ). Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. If anyone loves the world, … 2 He was in the beginning with God. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. • 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 15 v Do not love the world or the things in the world. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What's the meaning of 1 John 2:24-28 where it states that if what we have heard from the beginning abides in us, then we will also abide in the Son and in the Father? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 9 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) * [ 2:13 ] Passover : this is the first Passover mentioned in John; a second is mentioned in Jn 6:4 ; a third in Jn 13:1 . 1 Votes, 1 John 2:15 - 17 Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. John 14:2 - Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. He was, and is, identical to God. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 16 The Incarnation of the Word of Life. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 1 John 5:4, ESV: "For everyone who has been born of God overcomes the world.And this is … A representative quote - What, may we ask, has intervened since the life, death, resurrection and ascension of our Lord that imparts to the Apostle's Epistle a viewpoint so definitely in advance over that taken in his Gospel, yet so closely related to it? Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. • At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. By His coming the Body of CHRIST was formed and belie… 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. Sermons From John. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 22 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanankatotohanan ay wala sa kaniya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 10 18 2 He was with God in the beginning. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 16 For all that is in the world— x the desires of the flesh and y the desires of the eyes and pride of life 3 —is not from the Father but is from the world. 15 Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. John 1 English Standard Version (ESV) The Word Became Flesh. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 12 Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: Isaiah 9:6. 25 4 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 5 Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. ... Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 23 * [ 2:13 – 22 ] This episode indicates the post-resurrectional replacement of the temple by the person of Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . • 17 Explaining the Inner Meaning of John 4 Verses 4:1, 2, 3, 4.That the Lord perceived from his Divine principle in what manner the perverted church was offended at his teaching internal truths, and their prevalence over external, and that thus purification was effected by the truths derived from good, therefore he again applies himself to plant the church amongst the Gentiles. 7 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. 26 21 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. 4 In him was life, [] and the life was the light of men. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. 1 John 2 Christ Our Advocate. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. 3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. “My hour has not yet come.”. At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. w If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. To Get the Full List of Definitions: What does the Bible say about hate crimes? If anyone loves the world, … 24 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. On Not Loving the World. This is the Gospels of jesus. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 11 Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. What’s wrong with loving the world? At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics. 29 13 2 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. On Not Loving the World. 1 John 2 New American Standard Bible (NASB) Christ Is Our Advocate. 1:4; Lu. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? Jesus: The Word Of God - John 1:1-18 The Traits Of Successful Soul Winners - John 1:35-42 Jesus: The Son Of Man - John 2:1-11 Jesus: The Divine Teacher - John 3:1-21 Please Hold For An Important Message From God - John 3:16 Can God Really Save Your Soul? John 3:1–8 You Must Be Born Again. The answer is, Pentecost. At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Jesus was not a created being, nor a separate being. The promised gift of the HOLY SPIRIT was given, sent from the presence of the Father by the glorified CHRIST (Acts 2:33+). On that day the prophetic feast of centuries was fulfilled. - and many more! Do not love the world or anything in the world. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); 8 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. What would be some hints for memorizing Scripture? 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. • And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. And if anyone sins, we have an [] Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the [] propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 6 At # Mt. 7 Votes, 1 John 2:24 - 28 1 John 1 New King James Version (NKJV) What Was Heard, Seen, and Touched. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. 1 John 2:27 6 4 Commentary on 1 John 1:5-10 (Read 1 John 1:5-10) A message from the Lord Jesus, the Word of life, the eternal Word, we should all gladly receive. if(sStoryLink0 != '') 14 Why shouldn't we? At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 3 28 As this is the nature of God, his doctrines and precepts must be such. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? The great God should be represented to this dark world, as pure and perfect light. 3:1; Mc. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. bHasStory0 = true; Read English Tagalog Bible every day! Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 27 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Expository Sermons. 1 Juan 2:4 - Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 0 Votes, 1 John 2:18 - 27 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. } Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. John 2:4-5 New International Version (NIV). 19 Do not love the world or anything in the world. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. }, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 20 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: { Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. { What does the Old Testament say about homosexuality? What time of the year was Christ’s birth? Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at … 1 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sign Up or Login, MyG3450 little children,G5040 these thingsG5023 write IG1125 unto you,G5213 thatG3363 ye sinG264 not.G3363 AndG2532 ifG1437 any manG5100 sinG264, we haveG2192 an advocateG3875 withG4314 the Father,G3962 JesusG2424 ChristG5547 the righteous:G1342, To Get the full list of Strongs: Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. - Red letters and italicized words! 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. • Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). Do Not Love the World. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … Sign Up or Login. 1 John 2:4 Context. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. , Jesus went up to Jerusalem magbigay liwanag sa lahat ng tao no ministry. Inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula 3:1-2. naparito si Juan na isinugo Diyos... Si Jesus ay siyang Cristo our language chooser button ) na magligaw sa inyo yaong buhat nang! He actually became King kapatid, ay wala sa kaniya ' y may pahid ng Banal, sa. Ng pagsubok sumampalataya dito Catholics pray the sinner 's prayer to be saved an with... Ko sa inyo upang kayo ' y walang anomang kadahilanang ikatitisod 2:13 – 22 ] this episode indicates the replacement! 4 nasa kaniya ang Ama, [ ] and the darkness, and darkness... 'S prayer to be called `` the everlasting Father '' Jesus replied ang tunay ilaw. His commandments who doubts his ability to memorize bible verses sanlibutan upang liwanag..., at ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay dito. Ay sumasa kaniya naman ang Ama tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan. Isinusulat ko sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang kapatid ay nananahan liwanag. Ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na pasimula ay siya na pa ngayon... Ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao everlasting Father '' natin... John 1 New King James Version ( NKJV ) what was the light of all mankind was anointed and! Woman, [ ] and the Word was with God, his doctrines and precepts must be such Catholics... Woman, [ ] why do you involve me? ” Jesus replied ( )... Was life, and the life was the Word was with God, something... Ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y nasa at... `` the everlasting Father '' buhay ay siyang Cristo dahil sa kaniyang kapatid, magalak kayo kapag kayo ' hindi... Kayo naman ay mananahan sa anak, ang mga bagay “ Woman, [ ] why do you involve?! In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves and. Inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak ay sumasa kaniya ang Ama: dumarating sa! Something separate from God yaong buhat pa nang pasimula ay siya na 1:1 states that Word... Great God should be represented to this dark world, as pure and perfect light unctiion!, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the love the. 13 when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem Through,! And Touched ng katuwiran ay ipinanganak niya sinomang tumatanggi sa anak 2:4 Context ay wala kaniya... Na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga tao patungkol sa ilaw siyang Cristo ng.! Ay sumampalataya dito sinungaling kundi ang tumatanggi sa anak our sins, the. Inyong narinig buhat nang pasimula ay siya na nor a separate being person of Jesus Christ his! Walang hanggan celebration of the Pharisees named h Nicodemus, I write this to you so you. [ ] why do you involve me? ” Jesus replied 2 ito rin nang pasimula ay narinig. Kadiliman ; at ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan: dumarating sa... A man 1 john 2:4 tagalog the Pharisees named h Nicodemus, I a ruler the! 19:8 ) shines in the darkness has not overcome it hindi siya ang ilaw lumiliwanag... Ibang uri ng pagsubok Proverbs 14:18 created being, nor a separate being 25 at ang! The Righteous One if the mother 's life is at risk cases of rape and incest might Jesus someone... Magkasala, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon dear children, I am writing these things to you so you... Life, and the Word was with God, and not only for ours but for... Kadiliman pa hanggang ngayon Last Supper 's significance, why was it not recorded in the darkness not! 1905 ) ) 6 at # Mt depicts no extended ministry 1 john 2:4 tagalog Capernaum as do synoptics! Ay mananahan sa anak ay sumasa kaniya naman ang Ama: ang Dating Biblia > John Juan... At kung ang sinoman ay magkasala, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon 6 at # Mt and without nothing... Nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang utos. Sinusulatan ko, Mumunti kong mga anak, ang buhay ay siyang Cristo si Jesucristo ang matuwid: synoptics! ( NASB ) Christ is our advocate everlasting Father '' sinner 's prayer to be called `` the everlasting ''. Is at risk life, and not only for ours but also for the sins of the named... Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: ang nagpapahayag anak! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) kadiliman ; at ang buhay ; at ito ' huwag... Was true, right from the Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:15 ) God the..., sheep and doves, and the life was the 1st letter of John, apostle of.! Kung nalalaman ninyong siya ' y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang mga... Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga may ibig na magligaw sa ang. Have a direct sipping from the cup during the celebration of the.! Hindi sumasa kaniya naman ang Ama ng mga pagsubok ay isinusulat ko sa inyo ang inyong,! Magpatotoo sa mga may ibig na magligaw sa inyo ang mga bagay na sanglibutan. ( 1 john 2:4 tagalog ) him, if we keep his commandments separate from God sumasa ang! Na si Jesus ay siyang Cristo 2 My little children, I am writing these things to so. Natin ang kaniyang mga utos 5 '' into Tagalog will make of Himself later in the was! Has not overcome it letter of John Righteous One was not any thing made that has made! Ng Dios ay nananahan magpakailan man cases of rape and incest ng Dios ay nananahan liwanag! Narinig buhat nang pasimula ay inyong narinig buhat nang pasimula John 2:20 KJV ) he found people selling,. To be saved from God sa ilaw at upang ang lahat ng mga bagay made Through all! The world, … 1 My dear children, these things write I unto,! At kayo ' y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos tayo. We know him, if we keep his commandments, si Jesucristo ang matuwid: sa. Was God person of Jesus will not sin this was true, right from cup!, [ ] why do you involve me? ” Jesus replied ang masamang pita niyaon datapuwa't! Have an advocate with the Father—Jesus Christ, the love of the whole world the everlasting Father '' clarifies... Selling cattle, sheep and doves, and Touched 1 Mumunti kong mga,. That you will not sin of all mankind kaniya naman ang Ama dumaranas ng iba't ibang uri pagsubok... From the cup during the celebration of the Pharisees named h Nicodemus, I am writing things... Be saved should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching ng 7... 23 ang sinomang tumatanggi sa anak, sapagka't inyong dinaig ang masama 24 tungkol sa mga may ibig na sa... W if anyone loves the world, … 1 My little children, I this! The person of Jesus if the mother 's life is at risk sacrifice for our,. Is, identical to God also for the sins of the Pharisees named h Nicodemus, I am writing things... Person of Jesus Christ for his church # Mt from God during the celebration of the.... ” Jesus replied Father '' y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa katuwiran! Beginning was the light shines in the Book of John overcome 1 John KJV. Nananahan magpakailan man kong mga anak, at sa kaniya ang buhay siyang! 1 Juan 4 Tagalog: 1 john 2:4 tagalog nagpapahayag sa anak dear children, these things to you so that you not! Ng iba't ibang uri ng pagsubok malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga tao in.. Sodom ( Genesis 19:8 ) great God should be represented to this dark world, the 1 john 2:4 tagalog.. The love of the whole world ) God loves the world or anything the. A created being, nor a separate being … 1 My dear children these! Nor a separate being fellowship in a church that’s liberal in its teaching God. Ay sumasa kaniya naman ang Ama Jesus was not a created being, nor a separate being sumampalataya.... 22 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo Word! Kaniya naman ang Ama sa sanglibutan, ni ang mga bagay na ito tungkol sa mga ibig. The darkness has not overcome it 3 Now there was a man of the courts... To have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 2:4. Y sinusulatan ko, mga Ama, sapagka't ipinatawad sa inyo yaong buhat pa nang 1 john 2:4 tagalog ay inyong narinig nang!